BM CertificationJaunumi
Vides ilgtspējas sasniegšana: meža apsaimniekošana un ES taksonomijas regula

Vides ilgtspējas sasniegšana: meža apsaimniekošana un ES taksonomijas regula

ES Taksonomijas regulā ir izklāstīta “zaļo” vai “ilgtspējīgo” saimniecisko darbību klasifikācijas sistēma, ko veic ES. Iepriekš nebija skaidras definīcijas, kas ir videi draudzīga vai ilgtspējīga saimnieciskā darbība. Tomēr ar ES Taksonomijas regulu ir izveidota pārredzama sistēma ilgtspējības definēšanai, precīzi nosakot, kad uzņēmums darbojas videi draudzīgā un ilgtspējīgā veidā. Tas ļauj uzņēmumiem pozitīvi izcelties salīdzinājumā ar konkurentiem un, iespējams, piesaistīt lielākas investīcijas.

Vides ilgtspējas sasniegšana: meža apsaimniekošana un ES taksonomijas regula

ES taksonomija ļauj gan finanšu, gan nefinanšu uzņēmumiem pieņemt kopīgu definīciju par ekonomiski ilgtspējīgām darbībām, kas tiek uzskatītas par ilgtspējīgām no vides viedokļa. Tai ir izšķiroša nozīme ilgtspējīgu ieguldījumu palielināšanā ES, jo tā nodrošina drošību investoriem, aizsargā tos no zaļmaldināšanas riskiem, palīdz uzņēmumiem kļūt klimatam draudzīgākiem un mazina tirgus sadrumstalotību.

Taksonomijas regulā ir noteikti seši klimata un vides mērķi:

  • Klimata pārmaiņu mazināšana
  • pielāgošanās klimata pārmaiņām
  • ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība
  • pāreja uz aprites ekonomiku
  • piesārņojuma novēršana un kontrole
  • bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana.

Lai sniegtu būtisku ieguldījumu katra mērķa sasniegšanā, darbībai var būt nepieciešami dažādi līdzekļi.

ES Taksonomijas regulas mērķis ir sniegt skaidrību un norādes par saimnieciskajām darbībām, kuras var klasificēt kā ekoloģiski ilgtspējīgas. Tas attiecas arī uz mežsaimniecības nozari, kurai ir būtiska nozīme Eiropas Savienības centienos cīnīties pret klimata pārmaiņām, aizsargāt bioloģisko daudzveidību un panākt ilgtspējīgu attīstību.

Attiecībā uz mežsaimniecības darbībām un mežsaimniecības produktiem ES taksonomijā ir paredzēti konkrēti kritēriji, lai noteiktu to atbilstību vides ilgtspējības mērķiem. Šajos kritērijos ņemti vērā dažādi faktori, piemēram, atbildīga meža apsaimniekošana, saglabāšanas centieni un ilgtspējīgas prakses veicināšana.

Novērtējot mežsaimniecības produktu atbilstību ES taksonomijas prasībām, galvenie aspekti, kas jāņem vērā, var būt šādi:

  • ilgtspējīga meža apsaimniekošana: ES taksonomija veicina tādu mežsaimniecības produktu izmantošanu, kas iegūti no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem. Tas nozīmē, ka tiek ievērotas tādas atzītas sertifikācijas shēmas kā Forest Stewardship Council (FSC) vai Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Šīs sertifikācijas shēmas nodrošina atbildīgu mežu apsaimniekošanas praksi, tostarp bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, mežu izciršanas novēršanu un pamatiedzīvotāju un vietējo kopienu tiesību ievērošanu.
  • Oglekļa piesaiste un emisijas: ES taksonomijā ir aplūkota mežu nozīme oglekļa dioksīda piesaistīšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā. Mežsaimniecības produkti, kuru izcelsme ir no mežiem ar efektīvām oglekļa uztveršanas spējām un ilgtspējīgu praksi, visticamāk atbilst taksonomijas mērķiem. Turklāt produkti ar zemu oglekļa dioksīda emisiju visā to aprites ciklā – no mežizstrādes līdz pārstrādei un izplatīšanai – tiek vērtēti labvēlīgi no ilgtspējas viedokļa.
  • Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība: Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un veicināšana ir būtiska ES taksonomijas sastāvdaļa. Mežsaimniecības produkti, kas iegūti no mežiem, kuri par prioritāti izvirza bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, tostarp dabisko biotopu saglabāšanu, apdraudēto sugu aizsardzību un ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu, visticamāk, atbildīs taksonomijā noteiktajiem kritērijiem.

Svarīgi atzīmēt, ka ES taksonomijā ir ņemti vērā arī minimālie aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar sociālajiem aspektiem, piemēram, cilvēktiesību, darba tiesību, kā arī veselības un drošības standartu ievērošana mežsaimniecības nozarē.

Mežsaimniecības produktu saskaņošana ar ES taksonomiju ļauj uzņēmumiem un investoriem parādīt savu nelokāmo apņemšanos ievērot vides ilgtspēju, vienlaikus veicinot ilgtspējīga finansējuma plūsmu. Tādējādi tiek sasniegti ES noteiktie mērķi, kas veicina videi draudzīgu un ilgtspējīgu ekonomiku.

Sazinieties ar BM Certification, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem un izpētītu, kā mēs varam palīdzēt jums nodrošināt atbilstību ES taksonomijas prasībām. Kopā veidosim zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!