BM Certification
Privātuma politika

Privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība SIA “BM Certification” ir ļoti nozīmīgs. Lai nodrošinātu likumīgu, godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, turpmāk tiek sniegta informācija par BM Certification veikto personas datu apstrādi. Vēršam uzmanību, ka norādītā informācija nav izsmeļoša un var tikt grozīta, precizēta, papildināta.

Privātuma politika

PĀRZINIS:

SIA “BM Certification”
Reģistrācijas Nr.: 40003806040
Adrese: Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046, Latvija
Tālrunis: +371 67772135
E-pasts: info@bmcertification.com

BM Certification kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@bmcertification.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties BM Certification juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

BM Certification rūpējas par klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

BM Certification apstrādā klienta personas datus, saskaņā ar klienta – datu subjekta piekrišanu.

Visiem BM Certification mājaslapas apmeklētājiem ir iespējams sazināties ar BM Certification, izmantojot saziņas formu “Saņemt konsultāciju” un anketu “Saņemt piedāvājumu”. Iesūtīto informāciju apkopo BM Certification personāls, lai sniegtu atbildi uz saņemto ziņu. Precīzs ievākto datu uzskaitījums pieejams zemāk. Dati tiek apstrādāti saskaņā ar GDPR. Kā arī pirms ziņas vai anketas nosūtīšanas mājaslapas apmeklētājam ir jāiepazīstās ar Privātuma politiku un jāatzīmē, ka piekrīt tālākai datu apstrādei. Mājaslapas apmeklētājam ir iespējams jebkurā brīdī atsaukt datu apstādes atļauju, veicot pieteikumu saskaņā ar Privātuma politikas 11. punktu.

BM Certification saglabā mājaslapas saziņas formās norādītos datus, līdz mājaslapas apmeklētājs pieprasa to dzēšanu, atsauc savu piekrišanu to glabāšanai vai to uzglabāšanas mērķis būs sasniegts (piemēram, sniegta atbilde uz pieprasījumu). Šis noteikums neietekmē visus obligātos normatīvos noteikumus, jo īpaši tos, kas attiecas uz obligātiem datu saglabāšanas periodiem.

 No BM Certification mājaslapas saziņas formām un pieteikuma anketām tiek ievākta sekojoša informācija:

Nosūtiet mums ziņu – tiek ievākta informācija: vārds, uzvārds, pārstāvētā uzņēmuma nosaukums, tālruņa numurs, e-pasta adrese, reģions, ziņa no klienta, sūtītāja IP adrese. Pirms ziņas nosūtīšanas klientam ir jāpiekrīt datu apstrādei saskaņā ar BM Certificartion Privātuma politiku. Atkarībā no iesūtītas ziņas BM Certification personāls apstrādā saņemtos datus atbilstoši Privātuma politikai, lai sniegtu atbildi uz ziņu.

Saņemt piedāvājumu – tiek ievākta informācija: uzņēmuma nosaukums, juridiskā, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese, sūtītāja IP adrese un cita informācija par uzņēmuma darbību un sertifikācijas statusu. Pirms ziņas nosūtīšanas klientam ir jāpiekrīt datu apstrādei saskaņā ar BM Certificartion Privātuma politiku. Pēc anketas saņemtšanas BM Certification personāls apstrādā saņemtos datus atbilstoši Privātuma politikai, lai sagatavotu cenu piedāvājumu klientam.

Pieteikuma anketa mācībām – tiek ievākta informācija: e-pasta adrese, uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, bankas konta numurs, tālruņa numurs, dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, sūtītāja IP adrese, semināra nosaukums un norises datumus uz ko piesakās. Pirms pieteikuma anketas nosūtīšanas klientam ir jāpiekrīt datu apstrādei saskaņā ar BM Certificartion Privātuma politiku, kā arī ir iespēja izvēlēties vai klietns piekrīt, ka tiek fotogrāfēts mācību ietvaros un bildes pēc tam tiktu publicētas. Pēc pieteikuma saņemšanas BM Certification personāls apstrādā saņemtās pieteikuma anketas datus atbilstoši Privātuma politikai, lai veiktu organizatoriskos pasākumus mācību rīkošanā.

Pieteikšanās jaunumiem – tiek ievākta informācija: e-pasta adrese. Pēc e-pasta adreses saņemšanas tas tiek pievienots Pipedrive platformā. Šajā e-pastā tiek sniegta informācija kā iespējams atteikties no jaunumu saņemšanas. Kā arī katra jaunumu vēstule satur linku caur kuru iespējams atteikties no turpmāku jaunumu vēstuļu saņemšanas.

BM Certification aizsargā klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus, BM Certification pielieto saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, lai nodrošinātu drošību, tajā skaitā izmantojot datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana).

Klients var iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem viņa personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības šādi:

  • iesniedzot iesniegumu klātienē SIA “BM Certification” birojā Jūrkalnes ielā 15, Rīgā, katru darbdienu laika posmā plkst. 9:00 – 18:00;
  • iesniedzot iesniegumu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi info@bmcertification.com. Iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot klienta iesniegumu, BM Certification izvērtēs tā saturu un klienta identificēšanas iespējas un, ja nepieciešams, lūgs klientam iesniegt papildu informāciju, lai pēc iespējas pārliecinātos, ka dati tiks nosūtīti attiecīgajam datu subjektam un mazinātu risku ļaunprātīgai klienta datu izmantošanai.

BM Certification veic saziņu ar klientu, izmantojot klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, u.c. iesniegto informāciju) saziņas formās mājaslapā, e-pastā, telefoniski vai citādi nodoto informāciju.

BM Certification mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami šeit.

BM Certification mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko BM Certification nenes atbildību.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!