EUTR Eiropas Savienības Kokmateriālu regula

Līdz ar augošo pieprasījumu pēc kokmateriāliem un koka izstrādājumiem, nelikumīga mežizstrāde un ar to saistītā tirdzniecība ir kļuvušas par problēmu, kas ietekmē vidi un rada sociālas, politiskas un ekonomiskas sekas. Nelikumīga mežizstrāde apdraud arī nozares uzņēmējus, kuri darbojas saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem.

Lai cīnītos pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistītu kokmateriālu starptautisko tirdzniecību, 2013.gada 3.martā spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.995/2010 jeb Eiropas Savienības Kokmateriālu regula (EUTR), nosakot pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus.

EUTR Eiropas Savienības Kokmateriālu regula

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir EUTR??

EUTR ir Eiropas Savienības (ES) regula, kuras mērķis ir slēgt tirgu nekontrolētai/nelegālai kokmateriālu un no tiem ražotu kokizstrādājumu plūsmai, nodrošinot, ka ES importē kokmateriālus, kas iegūti atbilstoši to izcelsmes valsts likumdošanai. Regula attiecas gan uz importētiem, gan uz ES ražotiem koksnes produktiem.

Prasības attiecināmas uz tiem tirgus dalībniekiem un tirgotājiem, kas strādā ar apaļkoku, papīrmalku un koksnes produktiem, piemēram, saplāksni, papīru, mēbelēm u.c. Tas, kā EUTR prasības ietekmē Jūsu uzņēmumu, atkarīgs no Jūsu pozīcijas piegādes ķēdē, kā arī produkta tipa, ko Jūs pērkat vai pārdodat. Prasības attiecas gan uz tirgus dalībniekiem jeb operatoriem, gan uz tirgotājiem.

Operatori ir pirmie, kas ES tirgū laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus. Operatoru galvenais pienākums ir veikt likumības pārbaudes, minimizējot iespēju tirgū laist nelikumīgi iegūtus kokmateriālus vai no tiem izgatavotus koksnes izstrādājumus. Lai šo procesu nodrošinātu, jāievieš riska pārvaldības sistēma: Likumības pārbaužu sistēma (Due Diligence System; DDS).

Tirgotāji pērk un pārdod kokmateriālus vai koksnes izstrādājumus, kas jau ir ielaisti ES tirgū. Tirgotāju pienākums ir nodrošināt produktu izsekojamību, saglabājot informāciju par piegādātājiem un klientiem, kā arī nodrošinot tai pieeju.

Kā veikt EUTR atbilstības pārbaudi?

Lai apliecinātu atbilstību EUTR prasībām, uzņēmumam ir nepieciešams nodrošināt kvalitatīvu un funkcionējošu ES Kokmateriālu regulas prasību izpildi, ieskaitot Likumības pārbaužu sistēmas ieviešanu un uzraudzīšanu.

BM Certification, akreditēta sertifikācijas iestāde, var veikt pārbaudi par Jūsu uzņēmuma atbilstību ES Kokmateriālu regulas prasībām un sniegt apmācības par regulu.


Aicinām iepazīties ar jaunāko Valsts meža dienesta sagatavoto informāciju saistībā ar ES Kokmateriālu regulu:

Kam ir saistoša ES Kokmateriālu regula?

Operatoriem saskaņā ar EUTR regulu ir jāizpilda vairākas padziļinātas prasības, ieskaitot Likumības pārbaudes sistēmas ieviešanu visiem kokmateriāliem un koka produktiem. DDS ietvaros ir jānovērtē kokmateriālu vai koka produktu nelikumīgas izcelsmes risks, turklāt sistēma jāuztur un regulāri jāizvērtē atbilstoši regulas prasībām.

Neatkarīga ES Kokmateriālu regulas pārbaude apstiprina un nodrošina, ka Jūsu uzņēmums ieviesis Likumības pārbaudes sistēmu un regulāri uzrauga tās izmantošanu. Veiksmīga pārbaudes iziešana apliecina Jūsu ilgtspējīgo darbību, produktu legalitāti un konkurētspēju.

Izvēloties veikt EUTR atbilstības pārbaudi, tiks:

  • analizēta informācija par operatora tirgū laistajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem;
  • veikts riska novērtējums, analizējot un izvērtējot iespēju, ka tirgū tiek ielaisti nelegāli iegūti kokmateriāli vai koka izstrādājumi;
  • novērsts kokmateriālu vai koka izstrādājumu nelikumīgas izcelsmes risks;
  • nodrošināta produktu un to izejmateriālu izsekojamība;
  • veikta Likumības pārbaudes sistēmas (DDS) ieviešana un regulāra uzraudzīšana;
  • sniegts neatkarīgs trešās puses izvērtējums par Jūsu produktu un to izejmateriālu legalitāti un atbilstību ES Kokmateriālu regulai.

Sazinieties ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju.

 

N.B. Kokmateriāliem un koka izstrādājumiem nav jāpiemēro likumības pārbaudes, ja tiem piešķirta CITES atļauja (Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām) vai FLEGT licence (meža tiesību aktu ieviešanas, pārvaldības un tirdzniecības licencēšanas sistēma). Šādus produktus uzskata par atbilstīgiem regulas prasībām.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!