BM CertificationIlgtspējas novērtējumi
ES Taksonomija (EU Taxonomy)

ES Taksonomija (EU Taxonomy)

ES taksonomija ir ieviesta, lai risinātu steidzamo vajadzību pēc vienotas un visaptverošas sistēmas ilgtspējīgu saimniecisko darbību definēšanai Eiropas Savienībā. Nosakot skaidrus kritērijus un standartus, tās mērķis ir virzīt investorus, uzņēmumus un politikas veidotājus uz videi ilgtspējīgu praksi un ieguldījumiem, veicinot pāreju uz videi draudzīgāku un noturīgāku ekonomiku.

ES Taksonomija (EU Taxonomy)

Sazinieties ar mums!

E-pasts: info@bmcertification.com

Tālrunis: +371 67772135

Ja vēlaties saņemt cenas piedāvājumu, aicinām aizpildīt pieteikuma anketu:

Saņemt piedāvājumu

Kas ir ES taksonomija?

ES taksonomija ir klasifikācijas sistēma, ko Eiropas Savienība ieviesusi, lai definētu un iedalītu saimnieciskās darbības kategorijās, pamatojoties uz to vides ilgtspēju. Tā nosaka vienotu kritēriju un robežvērtību sistēmu, lai noteiktu, vai darbību var uzskatīt par ekoloģiski ilgtspējīgu vai “taksonomijai atbilstošu” tādās jomās kā klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās, aprites ekonomika, piesārņojuma novēršana un bioloģiskā daudzveidība. Šīs taksonomijas mērķis ir nodrošināt pārredzamību un skaidrību investoriem, uzņēmumiem un patērētājiem, veicinot ieguldījumus un saimniecisko darbību, kas sekmē ES vides mērķu sasniegšanu un pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku.

ES taksonomija ļauj gan finanšu, gan nefinanšu uzņēmumiem pieņemt kopīgu definīciju par ekonomiski ilgtspējīgām darbībām, kas tiek uzskatītas par ilgtspējīgām no vides viedokļa. Tai ir izšķiroša nozīme ilgtspējīgu ieguldījumu palielināšanā ES, nodrošinot drošību ieguldītājiem, aizsargājot viņus no zaļmaldināšanas prakses, palīdzot uzņēmumiem kļūt klimatam draudzīgākiem un mazinot tirgus sadrumstalotību.

Taksonomijas regulā ir noteikti seši klimata un vides mērķi:

  • Klimata pārmaiņu mazināšana
  • pielāgošanās klimata pārmaiņām
  • ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība
  • pāreja uz aprites ekonomiku
  • piesārņojuma novēršana un kontrole
  • bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana.

Kā pierādīt atbilstību ES taksonomijas prasībām?

Lai pierādītu atbilstību ES taksonomijas prasībām, finanšu tirgus dalībnieki un uzņēmumi var veikt šādus pasākumus:

  • Veikt novērtējumu: Novērtējiet savas darbības, produktus vai ieguldījumus, lai noteiktu to atbilstību ES taksonomijas kritērijiem. Novērtējiet saimnieciskās darbības, kurās iesaistāties, un to ekoloģiskos raksturlielumus, salīdzinot tos ar konkrētām robežvērtībām un prasībām, kas noteiktas taksonomijas regulā.
  • Informācijas atklāšana un ziņošana: Sagatavojiet un ziņojiet pārredzamu un precīzu informāciju par savu darbību vai ieguldījumu ilgtspējas iezīmēm. Tas ietver attiecīgo datu, metriku un pierādījumu sniegšanu, kas apliecina atbilstību taksonomijas prasībām. Ziņošanu var veikt, izmantojot standartizētas veidnes vai ietvarstruktūras, piemēram, ES taksonomijai pielāgotu informācijas atklāšanu.
  • Dokumentācija un uzskaite: Uzturiet visaptverošu dokumentāciju un uzskaiti, kas pamato jūsu apgalvojumus par atbilstību ES taksonomijas prasībām. Tas ietver attiecīgo datu, metodoloģiju un pieņēmumu apkopošanu, kas izmantoti, novērtējot jūsu darbību vides ilgtspēju. Šiem dokumentiem jābūt pieejamiem revīzijas un pārbaudes vajadzībām.
  • Neatkarīga apliecināšana un pārbaude: Apsveriet iespēju piesaistīt neatkarīgu trešo pusi, lai veiktu pārliecības vai pārbaudes procesu par jūsu atbilstību ES taksonomijai. Tas var palielināt uzticamību un sniegt papildu garantijas investoriem, ieinteresētajām personām un regulatoriem.

BM Certification kā neatkarīga sertifikācijas iestāde var veikt trešās puses auditus attiecībā uz vides ilgtspējas kritēriju izpildi. Tiem, kas strādā mežsaimniecībā, BM Certification piedāvā ES taksonomijas tehniskās pārbaudes kritērijus, DNSH kritērijus un minimālos drošības kritērijus 1.3. aktivitātē: Meža apsaimniekošana.

Sazinieties ar BM Certification, lai uzzinātu vairāk par mūsu pakalpojumiem un izpētītu, kā mēs varam palīdzēt jums nodrošināt atbilstību ES taksonomijas prasībām. Kopā veidosim zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni.

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Atbilstība RED II direktīvas prasībām
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!