BM Certification
Kvalitātes vadības sistēmas obligātā dokumentācija

Kvalitātes vadības sistēmas obligātā dokumentācija

Kvalitātes vadības sistēmas obligātā dokumentācija

Dokumentētā informācija

KVS  sfēra

Kādā no sistēmas dokumentiem tiek identificēta sfēra un robežas (piem. darbības, procesi, struktūrvienības, objekti, u.c.) uz ko attiecas KVS


Kvalitātes politika

Augstākās vadības izveidots dokuments, kas dod ietvaru visai KVS. Tai ir jāsatur apņemšanās, ko nosaka standarts, jābūt piemērotai uzņēmumam un jādod ietvars mērķu noteikšanai


Kvalitātes mērķi un rīcības plāni

Organizācijas ir jādokumentē KVS mērķi. Mērķiem jābūt reāliem un attiecināmiem un sniegto pakalpojumu vai produktu kvalitāti. Mērķiem ir jābūt mērāmiem (kur iespējams). Jābūt konkrētiem un skaidriem pasākumiem, kas tiks īstenoti, lai sasniegtu šos mērķus.


Piegādātāju/apakšuzņēmēju vērtēšanas rezultāti

Piegādātāji/apakšuzņēmēji, kas var ietekmēt produkta vai pakalpojuma kvalitāti ir jānovērtē pēc noteiktiem kritērijiem (kvalitāte, piegādes termiņi, citi kritēriji). Jānovērtē ir arī pašreizējie sadarbības partneri.


 

Pierādījumi par produkta/pakalpojuma atbilstību

Organizācijai ir jābūt dokumentētiem pierādījumiem par sniegto pakalpojumu vai preču/produktu atbilstību noteiktajām prasībām.


Mērījumi/monitoringa rezultāti

Organizācijai ir jāmēra un jāmonitorē sistēmas galvenie rādītāji (KPI, piemēram, sūdzību skaits, kavētie termiņi, reklamācijas, u.c.). Rezultāti šī darbībām ir jādokumentē


Iekšējā audita programma un rezultāti

Organizācijai ir jāauditē tās KVS, lai pārliecinātos par KVS efektivitāti, atbilstību pašas organizācijas prasībām un ISO 9001 standartam. Auditi jāveic saskaņā ar izstrādāto audita programmu un audita rezultāti ir jādokumentē


Vadības pārskats

Periodiski vadībai ir jāziņo noteikta informācija par KVS darbību. Vadība balstoties uz šo informāciju pieņem attiecīgos lēmumus. Vadības pārskata rezultātiem ir jābūt dokumentētiem


 

Dokumentēta informācija ( ja piemērojams)

Apmācību pierādījumi

Ja organizācija ir nolēmumu celt darbinieku kvalifikāciju tos apmācot, ir jābūt saglabātām liecībām.


Izstrādes/projektēšanas rezultāti un izmaiņas

Ja organizācija izstrādā/projektē tās sniegtos pakalpojumus vai izstrādājumus, ir jābūt saglabātiem pierādījumiem par izstrādes/projektēšanas rezultātiem un, ja nepieciešams, izmaiņām.


 

Saņemt piedāvājumu

Saņemt piedāvājumu

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

Pēc kura standarta Jūs vēlaties sertificēt uzņēmumu?

Būvizstrādājumu sertifikācija
Piegādes ķēdes sertifikācija
Mežu apsaimniekošanas sertifikācija
Kokmateriālu regula (Eiropas Savienība un Lielbritānija)
Kvalitāte, darba drošība un vide
Informācijas drošība un datu drošība
Ilgtspējīga attīstība
Pārtikas drošības sertifikācija
Koka māju būvkomplektu sertifikācija
Termiskās apstrādes procesa sertifikācija

Lūdzu aprakstiet ar ko uzņēmums nodarbojas un kurus procesus un/vai produktus/pakalpojumus vēlaties sertificēt.

Papildus komentārs

Paldies, Jūsu pieteikums ir saņemts!

Vai vēlaties aizvērt formu?
Dati netiks saglabāti un nosūtīti.

Nosūtiet mums ziņu

Nosūtiet mums ziņu

Paldies, Jūsu ziņa ir saņemta!